Semalt hünärmeni, Google Analitikasynda administrator traffigini nädip süzmelidigini aýdýar

“Google Analytics” traffigini gören bolsaňyz we ýokary bökdençligi gören bolsaňyz, web sahypaňyzyň galp traffigi almagy ähtimal. Bu hemmeler üçin bolup geçýär we täze web sahypalaryny döretmeli, iň soňky dizaýnlaryň üstünde işlemeli we ýazýan makalalaryňyzyň hilini barlamak üçin köp wagt sarp etmeli wagtlaryňyz bolýar. Bularyň hemmesi sapar hasaplanýar, ýöne sahypaňyz üçin nädogry statistika bilen gutarsyňyz. Onlyeke-täk mümkinçilik, Google Analytics hasabyňyzdan administrator traffigini süzmek.

Dürli WordPress plaginleri bilen edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu mazmun dolandyryş ulgamyny ulanmasaňyz ýa-da web sahypaňyzy pluginler bilen ýapmak islemeýän bolsaňyz , “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Maks Bell tarapyndan kesgitlenen aşakdaky usullary dowam etdirip bilersiňiz .

1. IP adresini aýyryň:

Google Analytics hasabyňyzdan gelýän traffik hasaba alynmazlygy üçin öz IP adresiňizi aýyrmaly. Kompýuter ulanýan bolsaňyz ýa-da ofisde işleýän bolsaňyz, başga bir usuly ulanmaly. IP adresi boýunça traffigi aýyrmak üçin Google Analytics hasabyňyzda ýörite süzgüç döretmeli. Google Analytics programmaňyza belli bir IP adresinden ýa-da birnäçe IP adresinden gelýän hitleri göz öňünde tutmazlygy tabşyryň. Google Analytics hasaby açyň we Filtrler bölümine giriň. Täze süzgüç dörediň we süzgüçiň ady, görnüşi (öňünden kesgitlenen süzgüçi saýlaň) barada maglumat goşuň we Aýyrmak düwmesine basyň. Bu süzgüçde 24.125.139.53 ýaly IP adresi goşup bolýar.

2. Gutapjyk mazmuny boýunça traffigi aýyryň:

Gutapjyk mazmuny bilen traffigi aýryp bilersiňiz. Munuň üçin bir IP adrese ýa-da birnäçe IP adrese süzgüç gulplap bilmersiňiz. Munuň ýerine operasiýa ulgamyny täzeden gurup, gutapjyklary arassalaýarsyňyz. Bu pes hilli trafigiň gaýtadan yzarlanmagynyň öňüni alar. Başga bir usul, faýl döretmek we gutapjygy brauzere goşmak. Munuň üçin filter-traffic.html atly HTML faýly döretmeli we şol faýla belli bir mazmun goşmagy ýatdan çykarmaň.

Mazmuny:

<html dir = "ltr" lang = "en-US">

<head>

<meta http-equiv = "Mazmun görnüşi" c />

<titles> Gutapjyk mazmuny </title> tarapyndan traffigi hasaba almazdan

<meta names = "robotlar" c />

3. Google Analytics-e süzgüç goşuň:

Indi brauzeriňizde gutapjyklar bar we öz noutbukyňyzdan ýa-da kompýuteriňizden gelýän traffigi gadagan edip biljek süzgüçleri sazlamaly. Google Analitika hasabyňyzyň Filtr bölümine ýene bir gezek giriň we “Custom Filter” opsiýasyna basyň. Bu ýerde, traffigi aýyrmak üçin Aýyrmak opsiýasyny saýlamaly. Indiki ädim, Süzgüç nagşy bölümini saýlamak we bu bölüme filter_traffic goşmak. Filter_traffic, HTML faýlyňyzyň belliginde üýtgeýän üýtgeýän hökmünde ulanan zadyňyzdyr. Penjiräni ýapmazdan ozal sazlamalary ýatda saklamagy ýatdan çykarmaň. Bu usulyň, Google Analytics hasabyndan maglumatlary aýyrjakdygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Içerki traffigi derňemek isleseňiz, "Cookie Page" usulyny ulanmaly we süzgüçleri ulanmaň. Şeýle hem, administrator traffigini süzmek üçin ýörite segmentleri ulanyp bilersiňiz. Indi süzgüçleri gurup bilersiňiz we içerki traffigi aýyryp bilersiňiz.

mass gmail